Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 8

Τα Ανθρώπινα Δικαιώµατά σου Προστατεύονται από τον Νόµο

Τα Ανθρώπινα Δικαιώµατά σου Προστατεύονται από τον Νόµο

Ανθρώπινο Δικαίωμα αρ. 8

Τα Ανθρωπινα Δικαιωµατα σου Προστατευονται απο τον Νοµο

Ο καθένας έχει δικαίωµα προσφυγής σε ένδικα µέσα στα αρµόδια εθνικά δικαστήρια κατά των πράξεων που παραβιάζουν τα θεµελιώδη δικαιώµατα, τα οποία αναγνωρίζονται από το Σύνταγµα και τον νόµο.

ΥΠΟΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ