Οργανισμοί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Επιτροπές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Η Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι ένας ανεξάρτητος θεσμός στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης, εξουσιοδοτημένη να κάνει γνωστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και να εξασφαλίζει τον σεβασμό τους από τα κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το έργο του Επιτρόπου επικεντρώνεται στην ενθάρρυνση υιοθέτησης μέτρων αναμόρφωσης, τα οποία θα επιτύχουν χειροπιαστή βελτίωση στο θέμα της προώθησης και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καθώς πρόκειται για έναν μη δικαστικό θεσμό, το Γραφείο της Επιτροπής δεν μπορεί να δράσει όταν δέχεται ατομικές καταγγελίες, αλλά η Επιτροπή μπορεί να βγάλει συμπεράσματα και να αναλάβει ευρύτερες πρωτοβουλίες με βάση αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υφίστανται άτομα. www.coe.int

Ευρωπαϊκό Γραφείο Καταγγελιών

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Καταγγελιών ερευνά καταγγελίες σχετικές με την παραβίαση θεσμών και νόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Γραφείο Καταγγελιών είναι πλήρως ανεξάρτητο και αμερόληπτο. www.ombudsman.europa.eu

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόλησης, Κοινωνικών Θεμάτων και Ίσων Ευκαιριών

Έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Απασχόλησης, Κοινωνικών Θεμάτων και Ίσων Ευκαιριών είναι η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, μιας κοινωνίας που δίνει ευκαιρίες και αυτές είναι ίσες για όλους. www.ec.europa.eu /social

Αφρικανική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα και Πολιτικά Δικαιώματα:

Η Επιτροπή έχει επισήμως τρεις βασικές λειτουργίες: την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προώθηση των ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων και την ερμηνεία του Αφρικανικού Χάρτη περί Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη. www.achpr.orgΑσιατική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Η Ασιατική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εργάζεται για να πετύχει, μεταξύ άλλων, τις κάτωθι προτεραιότητες: την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της παρακολούθησης, της έρευνας, της υπεράσπισης και της ανάληψης δράσης αλληλεγγύης.

www.ahrchk.net

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ »
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ